BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Tanórán kívül
Bohács Zoltán lelkész beszéde a pénteki szalagavatóról
2021.11.09.
Sok sikert kívánunk az idei végzős évfolyamnak!
A Szentírás telis tele van rendkívül inspiráló, kiemelkedő egyéniségekkel, olyanokkal, akik tevékenységükkel, szolgálatukkal a mai napig hatással vannak hívő és nem hívő generációk életére, hitére és szemléletmódjára! De talán még ezek közül is kiemelkedik Dániel próféta! 

A sikert manapság sokféleképpen mérik… pénzben, hatalomban, befolyásban, hírnévben. Dánielnek ezekből mindből bőven jutott! Nagyon gyorsan lett Babilon, az akkori világbirodalom egyik kiemelkedő befolyású vezetője. De nemcsak lett, hanem hosszú évtizedekig az is maradt. Sőt, Babilon bukása után még az azt követő új világbirodalom, a Méd-Perzsa is igényt tartott a személyére és szolgálataira! De nem is akárhogyan, hiszen rövid időn belül ott is kiemelkedő vezető pozícióban találjuk, ami egészen elképesztő teljesítmény…!! Két egymást követő, egymással ellenséges világbirodalomban is fel tudott emelkedni, s a csúcson tudott maradni és a hatalmát és a befolyását meg tudta őrizni!

De Dániel nemcsak mint sikeres diplomata és hivatalnok maradt meg az utókor emlékezetében, nemcsak a világban betöltött karrierje lett maradandó! A szolgálata, a szellemi teljesítménye talán még ennél is lenyűgözőbb. Közreműködésének és támogatásának hála a fogságba hurcolt zsidó nép hamarosan nagyon kedvező körülmények közé került Babilónban, a közösségi élet virágzott, üzletek indultak be, s több zsidó fiatal tudott karriert csinálni a királyi udvarban. Az ő imájára és közbenjárására indult meg a 70 év lejártával a visszatérők első csoportja Babilonból a Szentföldre, de emellett kiemelkedő szerepe volt abban is, hogy a korszak leghatalmasabb és legfélelmetesebb uralkodója, Nabukodonozor találkozni tudott az élő Istennel! S mindezek mellett az Úrtól olyan prófétai látásokat és kijelentéseket kapott, amelyeket a mai napig kutatják és tanulmányozzák történészek, teológusok és Isten emberei szerte a világon! 
Számunkra az egyik legnagyobb kérdés ugyanakkor az, hogy mi volt ennek a még bibliai léptékkel nézve is elképesztő, a világi és a szellemi szférában egyaránt számottevő életműnek a titka. Sőt, ma este talán még ennél is jobban érdekel az bennünket, hogy milyen üzenete van mindennek Számotokra, az érettségire, felvételire készülő, s a felnőtt életeteket hamarosan megkezdő fiatalok számára!

A Szentírás e tekintetben megkönnyíti a helyzetünket, hiszen nemcsak Dániel és társainak tetteit és teljesítményét rögzíti pontosan és hitelesen, hanem emellett még nagyon részletes bepillantást enged Dániel életének – sokszor első pillantásra talán jelentéktelennek tűnő – részleteibe is. Sőt, mintha az Írás egyenesen fel is szólítana minket, hogy ne csak a teljesítményt és a tetteket csodáljuk, hanem legalább ennyire az emögött álló személyes döntésekre is figyeljünk! 

Dániel életének első fontos tanulsága az, hogy nem feltétlenül az számít, hogy az ember honnan és milyen háttérből jön! Ha valaki a pályáját hátrányból kezdte, az pontosan Dániel volt. Hazáját, otthonát, családját, anyanyelvét, sőt még születési nevét is elveszítve lett egy ellenséges világbirodalom szolgája, ráadásul pont annak, amelynek ezt a veszteséget köszönhette! De amint látjuk, Isten őt itt is, még a hátrányos helyzete ellenére is fel tudta emelni. 

A második tanulság az, hogy az ember pályafutása szempontjából a körülmények ritkán ideálisak. Dániel esetében sem voltak azok. Gondoljuk bele, hogy egy a Szentföldről jövő, Isten Törvényére figyelő, szent népből származó fiatalember számára milyen nehezen elviselhető lehetett Babilon hamis vallásokkal, idegen kultuszokkal, okkultizmussal mélyen átitatott, szinte elviselhetetlenül tömény levegője. Arról nem is beszélve, hogy Izrael Istenéhez és az Ő Törvényéhez való ragaszkodás újra meg újra élet-halált jelentő döntés elé állította. Ám ennek ellenére Dániel megtalálta annak a módját, hogy Isten szentjeként és elhívottjaként hogyan lehet még ilyen körülmények közepette is a kegyelemben megmaradni, s az élő Istent szolgálni!

A harmadik ilyen tanulság az, hogy Dániel ugyan rendkívül tanult és felkészült, s korának talán egyik legképzettebb személyisége volt, az Írás egyértelmű tanúsága szerint nagyon hosszú ideig, 70-80 éven át tartó sikerét sokkal inkább köszönhette megszentelt életmódjának és Istennel való szoros kapcsolatának, mintsem a diplomái és a fokozatai számának. Ezt pedig a mai, pályájukat éppen kezdő keresztény fiataloknak is érdemes az emlékezetükbe vésni. Mert hogyan is kezdte Dániel babiloni pályafutását?  „De Dániel eltökélte a szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és borával” (Dán. 1:8) Bár ez első látásra talán egy jelentéktelennek tűnő apró részlet, a valóságban Dániel sikerének és áldásának egyik alappillére lett. Mert azt látjuk, hogy ezt a fogadalmát egész életében megtartotta, s Babilónt, majd később a Méd-Perzsa birodalmat alattvalóként ugyan hűségesen szolgálta, de azok ételét és borát, vagyis szellemét és ideológiáját soha nem engedte a szívébe. Az Írás azt is bemutatja, hogy Dániel milyen elkötelezett imádkozó életet élt. De ennél még többet is, mert a történetből nemcsak azt értjük meg, hogy Dániel rendszeresen imádkozott, hanem azt is, hogy ez mennyire fontos és értékes volt a számára. Annyira, hogy amikor ezért korrupt munkatársai irigységből megtámadták, imaéletéért még az oroszlánok vermét is képes volt vállalni. Ennyire tisztában volt azzal, hogy a sikerét és az áldását nem a saját képességeinek és képzettségének, hanem Isten áldásának és kegyelmének köszönhette.

Végül Dániel életének negyedik, további tanulsága az, hogy az életben mindig érdemes lojálisnak és becsületesnek maradni. Bár Dániel teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy népe balsorsát nem kis mértékben Babilonnak köszönheti, annak királyához jellembeli fogyatékosságai ellenére is mindvégig lojális maradt, s őt hűségesen szolgálta, s ha kellett még imádkozott is érte. Tisztában volt vele, hogy az Isten népére mért kemény sorsban az Isten keze is benne van, s hogy Isten őt támasztotta uralkodónak, s megértette a prófétai intést, hogy a város jóléte az ő és a népe jólétét is jelenti. De emellett Dániel világéletében becsületes és tisztességes is maradt. Nem véletlenül tudott két világbirodalomban is, 70-80 éven át a csúcson maradni. Nem volt korrupt és megvehető, a királyok dolgához mindig hűségesen állt. Nem véletlen, hogy Dárius igazgatói és tiszttartói bár minden követ megmozgattak, semmit nem találtak, amivel megvádolhatták volna. Azért nem találtak semmit, mert nem is volt semmi.

De számunkra, ma élő keresztények számára Dániel életének legfontosabb tanulsága és üzenete az, hogy meg lehet a Mindenható kezében mindvégig olyan eszköznek maradni, akit az Úr a nagyon nehéz körülmények és kihívások közepette is folyamatosan tud használni! Fiatalon és idősen, Babilonban és a Méd-Perzsa Birodalomban, Nabukodonozor, Belsazár, s Dárius alatt Dániel az Úr kezében használható eszköz maradt, akin keresztül Isten folyamatosan tudott cselekedni! S ugyan nagyon kevés embernek adatik akkora elhívás, mint Dánielnek, de ne felejtsétek, minden keresztény számára a legmagasabb szintű emberi élet és hivatás nem az, ha valaki híres orvos, üzletember vagy politikus lesz, hanem az, ha a Mindenható Isten kezében egész életében használható eszköz tud maradni. Dániel próféta élete pontosan erre inspirál bennünket, s ezt kívánom mindannyiótok életére a magam és a Hit Gyülekezete vezetősége nevében…
 
Publikálta: Horváth Hanna
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium