BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Infotár
Tantárgyi versenyszabályzat
2012.02.13.
A Bornemisza Iskola tantárgyankénti tanulmányi versenyt hirdet valamennyi tanulójának.
A Bornemisza Péter Gimnázium és a Száva utcai általános iskola tantárgyankénti tanulmányi versenyt hirdet valamennyi tanulójának a 2011/12. tanévben. A verseny célja egyrészről a diákok nagyobb tanulmányi teljesítményének ösztönzése, másrészről a tehetségkutatás. Az egyes tantárgyak más és más szempontrendszer szerint értékelik a tanulók éves teljesítményét, de valamennyi tantárgyból – időarányosan elosztva – sor kerül egy összefoglaló évfolyamteszt megíratására, vagy projektmunka elkészíttetésére a tanév során. A diákok által megszerezhető pontok egyrészt a kötelezően teljesítendő feladatokra kapott pontokból (többek között félévi és év végi átlag, évfolyamdolgozat), másrészt a tantárgyak versenyszabályzatában meghatározott plusz feladatokra kapott többletpontokból (mint például versenyek, „letanítás” alsóbb évfolyamokon, nyelvvizsga megszerzése) tevődnek össze. Az egyes tantárgyak részletes versenyszabályzatát az iskola honlapján is elérhetővé tesszük. A lényeg: igen sokféle módon lehet pontokhoz jutni, de az „alapórákon” nyújtott teljesítmény is nagy súllyal esik a latba! Terveink szerint az egyes tantárgyak legjobbjait arany, ezüst és bronz fokozattal tüntetjük ki. Mivel a versenynek semmiképpen nem célja a gyengébb teljesítményt nyújtó diákok megszégyenítése (inkább ösztönzése!), a tantárgyak végleges évfolyamonkénti ranglistáját nem hozzuk nyilvánosságra, hanem az elért pontszámokat mindenkinek egyénileg fogjuk átadni. Mindenkinek sikeres tanévet és nagyon jó versenyzést kívánunk! Hajrá, Bornemisza!
 
Az iskolavezetés

Ugrás a Száva utcai általános iskola versenyszabályzatára
Ugrás a gimnázium versenyszabályzatára


Gimnáziumi versenyszabályzat

Magyar nyelv és irodalom (9-13. évf.)
A magyar tantárgyi pontverseny alapkoncepciója, hogy nem irodalomtörténeti tudást mérünk, hanem nyelvi műveltségbeli állapotot. A márciusban megírandó magyar nyelvi teszt helyesírási - nyelvhelyességi, valamint szövegértési feladatokból áll össze. Minden diáktól év végére projektmunkát is kérünk, ami egy saját olvasmányélmény okos feldolgozása olvasónapló, power point, vagy kisfilm formájában. Ezzel a feladattal a kreativitásukat, érdeklődésüket és egy irodalmi anyag feldolgozásának minőségi színvonalát értékeljük. Ha a diák magyar nyelvi vagy irodalmi versenyeken, pályázatokon, vagy letanításban vesz részt, ezzel a kötelező feladatain túli szorgalma, érdeklődése újabb pontokkal jutalmazható. A félévi és év végi osztályzatokra adott pontszámok a tanuló rendszeres órai felkészültségének fokát mutatják meg.
 
Nyelvi műveltségi teszt: 60 pont
Projekt: 20 pont
Félévi és év végi osztályzatok: 40-40 pont
Verseny, pályázat: 30 pont
Letanítás, korrepetálás: 10 pont


Történelem (9-12. évf. + 10-13. NYEK)
A történelem tantárgyi verseny egyik fő célja, hogy ösztönözze a diákokat az aktívabb ismeretszerzésre, egyenletes és igényesebb felkészülésre.
100 pont szerezhető a tantárgy félévi jegyéből, oly módon, hogy az egy tizedesig számolt érdemjegyet megszorozzuk hússzal (például 4,2-es átlagnál 82 pont).
50 pont szerezhető az évfolyam történelem tantárgyi felmérésre (50 pontos dolgozat eredménye alapján).
20 pont szerezhető valamely történelmi verseny adott fordulóján való tovább jutás révén. (Például ha valaki bejut egy háromfordulós történelem verseny döntőjébe, akkor ezzel összesen 60 pontot szerez.)
20 pont szerezhető történelem szakkörön, vagy verseny felkészítőn való aktív részvétel alapján. ( A tanár dönti el, hogy a húsz pontból mennyit kapjon a diák a teljesítménye függvényében.)
 
Félévi jegy: 100 pont
Évfolyamdolgozat: 50 pont
Versenyek: 20 pont
Szakköri részvétel: 20 pont
 

Matematika (10. évf. + 13. NYEK)
A matematika tantárgyi verseny keretében objektív, a teljesítményt tükröző mérést szeretnénk lebonyolítani, számszerűleg összemérhető mutatókkal, mint ahogy azt a tantárgy jellege is megkívánja. Ebben a versenyben nem a szorgalmat, hozzáállást, házi feladatok elkészítését stb. szeretnénk értékelni (ezen pozitívumokat más formában erősítjük), és még csak nem is azt, hogy ki mennyit javított/fejlődött, hanem az abszolút teljesítményt. Ugyanakkor – a túlmérés elkerülése érdekében – a 9. évfolyamon nem tervezünk külön mérést.
 
Félévi átlag: 20 pont (jegy x 4)
Év végi átlag: 30 pont (jegy x 6)
Évfolyamdolgozat:100 pont
Előrehozott érettségi vizsga jeles eredmény esetén: max.10 pont (80%-os eredménytől 2%-onként egy-egy pont). Az előrehozott vizsgáért abban az esetben jár pluszpont, ha az valóban a tanulmányi idő lerövidítésével járt.
Emelt szintű érettségi jeles eredmény esetén: max. 30 pont (90 ponttól 2 pontonként)
Országos versenyen való részvétel: 2 pont, több verseny esetén 5 pont
Továbbküldési határ elérése: 5 pont
Továbbjutás: 5 pont (a továbbjutásért járó pontszám fordulónként duplázódik)
 

Angol nyelv (9-13. évf.)
Az angol tantárgyi versennyel leginkább a teljesítmény növelését szeretnénk ösztönözni a tanulók tudásának minden szintjén. Célunk, hogy mind a kiváló képességekkel rendelkező,
mind a gyengébben teljesítő diákok megtalálják helyüket a versenyben, és nemcsak társaikkal összehasonlítva lássák helyzetüket az adott évfolyamokon, hanem önmagukhoz képest is
mérhető legyen teljesítményük, fejlődésük, a saját mezőnyükön belül. Az anonimitás megőrzése érdekében nevek helyett kódokat fogunk használni, így minden diák el fogja tudni helyezni önmagát az évfolyam őt érintő sávjában, anélkül, hogy esetleg akarata ellenére más is tudomást szerezhetne eredményéről. Csak a legjobban teljesítő diákok teljesítményét fogjuk nyilvánosságra hozni. A verseny legtöbb pontot érő elemei: az első és második félév osztályzatainak átlaga és a bemeneti és kimeneti tesztek eredményei, illetve a javítás vagy visszaesés mértéke. Ezt egészítik ki a nyelvvizsgák és a tanulmányi versenyeken való részvétel; valamint az aktivitás, szorgalom a házi versenyek segítésében, korrepetálás, kistanárkodás.
 
Félévi átlag: 50 pont
Év végi átlag: 50 pont
Bemeneti és kimeneti tesztek értékelése: 100 pont
Versenyek: max. 20 pont
Nyelvvizsgák: 10 (középfokú) vagy 20 pont (felsőfokú)
Házi versenyek, letanítás, korrepetálás: 5 pont
 

Második idegen nyelv (9-13. évf.)
Második idegen nyelvből a tantárgyi verseny célja, hogy diákjaink képet kapjanak arról, hogy teljesítményükkel hol helyezkednek el évfolyamtársaik között. Az évfolyammérés két 45 perces tanórát vesz igénybe. Négy részből áll, hasonlóan az érettségi írásbeli feladatokhoz: olvasott szövegértési feladatok, nyelvtani és szóismereti teszt, hallott szövegértési és íráskészség feladatok. Ez utóbbinál a szótárhasználat megengedett. A 9. és 10. évfolyamon a tanórán zajlik az íráskészség rész megírása, a felsőbb évfolyamokon a diákoknak megadott határidőre kell esszét beadniuk.
A maximálisan elérhető alappontszám 200 pont, ami a félévi és az év végi átlagból (max. 50-50 pont), valamint az évfolyammérés eredményéből (max. 100 pont) tevődik össze. Ezen kívül további pontok szerezhetők versenyeken (OKTV, házi verseny), ill.  az iskola honlapjának fordításában való részvétellel, nyelvvizsga megszerzése esetén, középszintű ill. emelt szintű érettségi vizsgára való jelentkezéssel, a 8. évfolyamosoknak tartandó nyelvbemutató órával, és alsóbb évfolyamokra való letanítással (min. 15 percben).
 
Félévi jegy: 50 pont
Év végi jegy: 50 pont
Évfolyamdolgozat: 100 pont
OKTV: max. 25 pont (5 pont a részvételért +10 pont a 2. fordulóba való bejutásért +10 pont az 1. fordulóba való bejutásért)
Háziverseny: 5 pont (amennyiben az első három helyezett között van)
Középszintű érettségire való jelentkezés: 5 pont
Emelt szintű érettségire való jelentkezés: 10 pont
Középfokú nyelvvizsga megszerzése: 15 pont
Felsőfokú nyelvvizsga megszerzése: 20 pont
Honlapfordítás, nyelvbemutató óra, letanítás: 5 pont
 

Biológia (10-11. évf. + 11-12. NYEK)
A gimnázium tanulói között évfolyamonként általában csak néhány ember szándékozik olyan felsőoktatási intézményben továbbtanulni, ahová a biológia közép vagy emelt szintű érettségi feltétele a bejutásnak. Ők a leginkább motiváltak, ők fordítanak legtöbb energiát a biológia tanulására.
Van egy olyan rétege a diákoknak, akik számára érdektelen annak a tantárgynak az eredménye, ami nem kell nekik a továbbtanuláshoz.
Van viszont egy olyan réteg, akik szorgalomból, kötelességtudatból, általános érdeklődésükből fakadóan hajlandóak tanulni ezt a tárgyat is. Elsősorban számukra kívánunk motivációt biztosítani azáltal, hogy a tanulmányi teljesítményüket, szorgalmukat, plusz munkára való hajlandóságukat értékeljük.
 
Félévi átlag: 50 pont
Év végi átlag: 50 pont
Témazáró dolgozatok eredményei: 50 pont (10 pont dolgozatonként)
Tantárgyi mérés: 10 pont
Részvétel tanulmányi versenyen: 5 pont
Továbbjutás: 10 pont
Országos döntőbe jutás: 15 pont
Országos első 10 helyezett közé kerülés: 20 pont
Kiselőadás: max. 3 pont
Gimnáziumi tanuló áttanítása az általános iskolába: max. 5 pont
Felsőbb évfolyamosok, vagy gimnazisták segítsége a versenyfelkészítésben: max. 3 pont
 

Földrajz (9-10. évf. + 10-11. NYEK)
Mindannyian tapasztaljuk, hogy egy nagyon változó és dinamikus természeti-környezeti és gazdasági-társadalmi közegben forgolódunk nap, mint nap. A tantárgyi verseny célja, hogy a tárgy tanulásán-tanításán keresztül, ezen változások folyamatait és jellemzőit megismertessük. Ezt nem csupán tényszerűen és abszurdumként szeretnénk tenni, hanem a keresztényi elkötelezettségünkből fakadóan, a bibliai igazságokat is beépítjük a tananyagba, bizonyos tematikáknál. A rohamos léptekkel fejlődő, globalizálódó világban szükségszerű a folyamatos tájékozódás, szűrt információszerzés és feldolgozás (ez többnyire ajánlottan és irányított módon történik), valamint a digitális világ adta lehetőségek ésszerű felhasználása és kiaknázása. A különböző tananyagrészek feldolgozása csoportmunkában, ill. egyénileg térképes feladatokon, anyaggyűjtésen, gyakorlati jellegű feladatmegoldásokon, kommunikációs képességet fejlesztő tevékenységen keresztül valósul meg. Célunk, hogy a megszerzett tudásotokat, képességeiteket kreatívan és sikeresen tudjátok alkalmazni, kamatoztatni különböző területeken és élethelyzetekben.
 
Félévi átlag: 50 pont
Év végi átlag: 50 pont
Témazáró dolgozatok eredményei: 50 pont (10 pont dolgozatonként)
Tantárgyi mérés: 10 pont
Részvétel tanulmányi versenyen: 5 pont
Továbbjutás: 10 pont
Országos döntőbe jutás: 15 pont
Országos első 10 helyezett közé kerülés: 20 pont
Kiselőadás: max. 3 pont
Gimnáziumi tanuló áttanítása az általános iskolába: max. 5 pont
Felsőbb évfolyamosok, vagy gimnazisták segítsége a versenyfelkészítésben: max. 3 pont
 

Fizika (10-11. évf. + 11-12. NYEK)
A fizika tantárgyat két évfolyamon tanulják diákjaink (10. és 11., NYEK: 11. és 12.). A verseny kiírása tehát erre a két évfolyamra szól.
A pontok nagy részét az osztályzatok félévi, év végi átlaga, valamint a májusi évfolyamdolgozat teszi ki. Versenyen (Mikola, OKTV) való részvételért, illetve a jó szereplésért szintén az előbbiekkel összemérhető (sok) pont kapható.
További pontokat jelentenek: pl. szertárfejlesztésben való részvétel, eszközkészítés, bemutató készítése (tabló, iskolai szintű ismeretterjesztés, stb.), fizikával kapcsolatos nem iskolai szervezésű programokon való részvétel, az általános iskolai fizikatanításban való segédkezés.
 
Félévi átlag: 50 pont
Év végi átlag: 50 pont
Évfolyamdolgozat: 100 pont
Verseny: max. 100 pont
Extra szorgalmi: 10 pont
Letanítás, korrepetálás: 20 pont
 

Kémia (9. évf. + 10. NYEK)
Gimnáziumunkban a kémia egy évig kötelező, az első évben. Ezen az évfolyamon hirdetjük meg a versenyt. A pontok döntő többségét az órai teljesítmény és a májusi évfolyamdolgozat adja. Plusz pontok szerezhetők tanórán kívüli feladatok teljesítésével. Ilyenek például: szertárrendezés, kémiával kapcsolatos iskolai programokon való aktív szerepvállalás, alsóbb évfolyamosok segítése, korrepetálása kémiából, esetleg általános iskolások kémia óráin való aktív részvétel. A kémia iránt komolyan érdeklődőknek ajánljuk az országos versenyeket is.
 
Félévi átlag: 50 pont
Év végi átlag: 50 pont
Évfolyamdolgozat: 100 pont
Verseny: max. 100 pont
Extra szorgalmi: 10 pont
Letanítás, korrepetálás: 20 pont
 

Ének (9. évf. + 10. NYEK; 10-13. évf.)
A művészetek ének tantárgy 9. és 10. NYEK osztályokban mindenki számára fél évig tart. Ezért a pontozás, és évfolyamdolgozat is másképp alakul, mint a többi évfolyamokban.
10-13. osztályig választható tárgy az ének, de itt már az egész éves munkát lehet a pontozás alapjául venni. Az évfolyamdolgozatnál a zenetörténeti és zeneelméleti tudást, az órai munkánál az évközi aktivitás mértékét és minőségét szeretném pontozni. A gimnáziumban lehetőség lesz ének és hangszeres versenyen való részvételre, de van olyan diák, aki országos hangszeres versenyen is indul, ezeket az elért eredmények arányában pontozom. Az iskola rendezvényein való zenei szerepléseket, kórusban való aktív részvételt is pontokkal jutalmazom. Ezekhez járul még a félévi és év végi jegy pontszáma.
A fenti pontozás a diákok tehetsége mellett a hozzáadott szorgalom és aktivitás mértékének serkentését is szeretné elősegíteni.
 
Félévi jegy: 50 pont
Év végi jegy: 50 pont
Évfolyamdolgozat: 50 pont
Órai munka: 50 pont
Versenyen való részvétel: 50 pont
Rendezvényen való zenei tevékenység: 50 pont
 

Rajz
Az év során készített munkák és elméleti dolgozatok képezik az értékelés elsődleges alapját. A tanév második felében 10-11. évfolyamon projektmunka, 12. évfolyamon pedig egy négy éves elméleti anyagból összeállított teszt pontszáma adódik hozzá az éves munkához. Akik segítik az iskolai munkát különböző, a tantárgyhoz köthető tevékenységekkel (pl. dekorációs munkák), valamint versenyeken és pályázatokon vesznek részt és érnek el eredményeket, tovább növelhetik pontszámunkat. A méréssel nem csak a tehetséges, hanem a napi szinten szorgalmasan dolgozó, aktív diákok munkája is megmutatkozik.
 
9. évf. + 10. NYEK
Gyakorlati munkák: 15 pont
Elméleti munkák: 35 pont
Versenyek: 15 pont
Önkéntes munka: 10 pont
Szorgalmi: 2 pont / munka
Szakkör: 5 pont
 
10-11. évf. + 11-12. NYEK
Gyakorlat        1. félév: 25 pont
                        2. félév: 25 pont
Elmélet           egész év: 50 pont
Projekt: 20 pont
Versenyek: 55 pont
Önkéntes munka: 10 pont
Szorgalmi: 2 pont / munka
Szakkör: 5 pont
 
12. évf. + 13. NYEK
Gyakorlat        1. félév: 25 pont
                        2. félév: 25 pont
Elmélet           egész év: 50 pont
Elméleti vizsgateszt: 50 pont
Önkéntes munka:10 pont
Versenyek: 55 pont
Szakkör: 5 pont
Szorgalmi: 2 pont / munka
 

Informatika 9.évf.
A tantárgyi verseny pontjai az év közben szerzett jegyekből tevődnek össze.
A jegyeket pontokra váltjuk, így például az ötös osztályzat öt pontot ér. Témazáró dolgozat esetén a pontokat megduplázzuk. Az évfolyamdolgozat megírására április végén kerül sor, ezen max. 20 pont szerezhető. Ezen kívül plusz pontok kaphatók versenyen való indulásért, ill. helyezés elérése esetén, továbbá komoly szakköri tevékenységgel. Terveink szerint az első tíz helyezett egy informatikával kapcsolatos kiránduláson vagy céglátogatáson venne részt.
 
Dolgozat: 5 pont / dolgozat
Témazáró dolgozat: 10 pont / dolgozat
Projekt: 10 pont / projekt
Évfolyamdolgozat: 20 pont
Részvétel versenyen:10 pont
Továbbjutás: 20 pont
Bejutás az első 10-be: 50 pont
Szakköri munka: 20 pont
 

Testnevelés (9-13. évf.)
A sportban nagyon fontos, hogy mindig tisztában legyünk a diákok pillanatnyi fizikai állapotával. Ezért 17 területen végzünk az egész tanévet átívelő felméréseket. Ebből az is kiderül, mely területek kinél erősebbek, kinél gyengébbek, illetve, hogy egy-egy sportágban ki a legjobb. Az órai munka értékelését azért vettük bele a versenybe, mert fontosnak tartjuk a testneveléshez, munkához való viszonyt. Külön pontokkal szeretnénk jutalmazni azokat, akik rendszeresen sportolnak, illetve versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
 
Felmérések: 85 pont
Órai munka értékelése havi bontásban: 50 pont
Sportági teljesítmény 20 pont
Versenyek 20 pont
Iskolai sporttevékenység segítése, végzése 10 pontSzáva utcai általános iskola versenyszabályzata

Magyar nyelv és irodalom (5-8. évfolyam)
A magyar tantárgyi pontverseny alapkoncepciója, hogy nem irodalomtörténeti tudást mérünk, hanem nyelvi műveltségbeli állapotot. Az évfolyamonkénti mérések helyesírási - nyelvhelyességi, valamint szövegértési feladatokból állnak össze. Amennyiben kiírásra kerül az évfolyam számára projektfeladat, ezt is értékeljük. Ezzel a feladattal a kreativitásukat, érdeklődésüket és egy irodalmi anyag feldolgozásának minőségi színvonalát értékeljük. Ha a diák magyar nyelvi vagy irodalmi versenyeken, pályázatokon vesz részt, eredményt ér el, ezzel a kötelező feladatain túli szorgalma, érdeklődése újabb pontokkal jutalmazható. A félévi és év végi osztályzatokra adott pontszámok a tanuló rendszeres órai felkészültségének fokát mutatják meg.

Nyelvi műveltségi teszt: 2 • 60 pont = 120 pont
Projekt: 20 pont
Félévi és év végi osztályzatok: 40-40 pont
Verseny, pályázat: 30 pont (háziverseny 20 pont)


Történelem (5-8. évfolyam)
A történelem tantárgyi verseny egyik fő célja, hogy ösztönözze a diákokat az aktívabb ismeretszerzésre, egyenletes és igényesebb felkészülésre.
100 pont szerezhető a tantárgyból a tanév során szerzett jegyek átlagából, oly módon, hogy az egy tizedesjegyre kerekített érdemjegyet megszorozzuk 20-szal (például 4,2-es átlagnál 84 pont).
30 pont szerezhető valamely történelmi verseny adott fordulóján elért eredményért.
20 pont szerezhető történelem szakkörön és kiállítás elkészítésében való közreműködésért.

Év végi jegy: 100 pont
Versenyek: 30 pont
Szakköri részvétel: 20 pont


Matematika (5-8. évfolyam)
A matematika tantárgyi verseny keretében objektív, a teljesítményt tükröző mérést szeretnénk lebonyolítani, számszerűleg összemérhető mutatókkal, mint ahogy azt a tantárgy jellege is megkívánja. Ebben a versenyben nem a szorgalmat, hozzáállást, házi feladatok elkészítését stb. szeretnénk értékelni (ezen pozitívumokat a félévi és év végi osztályzatokban számítjuk), és még csak nem is azt, hogy ki mennyit javított/fejlődött, hanem az abszolút teljesítményt.

Félévi jegy: 20 pont (jegy x 4)
Év végi jegy: 30 pont (jegy x 6)
Évfolyamdolgozat:100 pont
Versenyek:    részvétel:     egy verseny 5 pont, kettő vagy több verseny 10 pont
    eredmények:    kerületi helyezés +5 pont, továbbjutás +10 pont,
        továbbjutás országosra +20 pont


Angol nyelv (5-8. évfolyam)
Az angol tantárgyi versennyel leginkább a teljesítmény növelését szeretnénk ösztönözni a tanulók tudásának minden szintjén. Célunk, hogy mind a kiváló képességekkel rendelkező, mind a gyengébben teljesítő diákok megtalálják helyüket a versenyben. A verseny legtöbb pontot érő elemei: az első és második félév osztályzatainak átlaga. Ezt egészíti ki a tanulmányi versenyeken való részvétel.

I. és II. félévi osztályzatok átlaga: 50-50 pont
Versenyek:    részvétel:     egy verseny 5 pont, kettő vagy több verseny 10 pont
    eredmények:    kerületi helyezés +5 pont, továbbjutás +10 pont,
        továbbjutás országosra +20 pont

Házi verseny: fordulónként (4) 2 pont, első helyezett csapat tagjai 10 pont


Biológia, földrajz (5-8. évfolyam)
A tantárgyi verseny célja, hogy jutalmazzuk azokat, akik szorgalomból, kötelességtudatból, általános érdeklődésükből fakadóan lelkiismeretesen tanulják ezeket a tárgyakat is. Elsősorban számukra kívánunk motivációt biztosítani azáltal, hogy a tanulmányi teljesítményüket, szorgalmukat, plusz munkára való hajlandóságukat értékeljük. Célunk, hogy a megszerzett tudásukat, képességeiket kreatívan és sikeresen tudják alkalmazni, kamatoztatni különböző területeken és élethelyzetekben.

Félévi átlag: 50 pont
Év végi átlag: 50 pont
Tantárgyi mérés 7. évfolyamon: 10 pont
Témazáró dolgozatok eredményei: 10 pont dolgozatonként
Részvétel tanulmányi versenyen: 5 pont
Továbbjutás: 10 pont
Országos döntőbe jutás: 15 pont
Országos első 10 helyezett közé kerülés: 20 pont


Fizika, kémia (5-8. évfolyam)
A pontok döntő többségét az órai teljesítmény és az évfolyammérés adja. Plusz pontok szerezhetők tanórán kívüli feladatok teljesítésével. Ilyenek például: szertárrendezés, a tantárgyakkal kapcsolatos iskolai programokon való aktív szerepvállalás. A tantárgyak iránt komolyan érdeklődőknek ajánljuk az országos versenyeket is.

Év végi átlag: 50 pont
Évfolyamdolgozat: 50 pont
Verseny: egy verseny 5 pont, kettő vagy több verseny 10 pont; elért eredmény max. 50 pont
Extra szorgalmi: 10 pont
Lemaradók segítése: 20 pont
Gyakorlati segítség a szertárban: 5 pont


Ének (5-8. évfolyam)
Általános iskolában nem kapnak érdemjegyet a diákok, a pontokat a négyfokozatú értékelés alapján kapják. (K: 41-50 pont, J: 31-40 pont, M: 11-30 pont, N: 0-10 pont) A pontozás a diákok tehetsége mellett a hozzáadott szorgalom és aktivitás mértékének serkentését is szeretné elősegíteni. Áprilisban évfolyam dolgozatra kerül sor, ami a tankönyvben is leírt tananyagra épül. Jutalmazzuk az iskolai rendezvényeken való szereplést, a zenei versenyeken való részvételt és eredményeket is.

Félévi eredmény: 50 pont
Év végi eredmény: 50 pont
Évfolyamdolgozat: 50 pont
Versenyen való részvétel: 50 pont
Rendezvényen való zenei tevékenység: 50 pont


Rajz (5-8. évfolyam)
Az év során készített munkák és elméleti dolgozatok képezik az értékelés elsődleges alapját. A tanév második felében 5-7. évfolyamon projektmunka, 8. évfolyamon pedig egy négy éves elméleti anyagból összeállított teszt pontszáma adódik hozzá az éves munkához. Akik segítik az iskolai munkát különböző, a tantárgyhoz köthető tevékenységekkel (pl. dekorációs munkák), valamint versenyeken és pályázatokon vesznek részt és eredményeket érnek el, tovább növelhetik pontszámunkat. A méréssel nem csak a tehetséges, hanem a napi szinten szorgalmasan dolgozó, aktív diákok munkája is megmutatkozik.

Elméleti munkák: 2 • 15 pont = 30 pont
Gyakorlati munkák: 2 • 35 pont= 70 pont
Projekt: 20 pont
Versenyek: 15 pont
Önkéntes munka: 5 pont
Szorgalmi: 2 pont / munka
Szakkör: 5 pont


Informatika (6-8. évfolyam)
A tantárgyi verseny pontjai az év közben szerzett jegyekből tevődnek össze.
Az órai munkával szerzett ötös osztályzat öt pontot ér. Témazáró dolgozat esetén 10%-onként jár 2 pont, dolgozatoknál 1 pont. Ezen kívül plusz pontok kaphatók versenyen való indulásért, ill. helyezés elérése esetén, továbbá komoly szakköri tevékenységgel, szorgalmi feladatokért.

Félévenként egy témazáró: 20 pont (10%-onként jár két pont)
Félévenként egy dolgozat: 10 pont (10%-onként jár 1 pont)
Órai munka 5-ös: 5 pont
(Ez 5 plusz pontból jön össze. Plusz pontot az kap, aki valami új dologra jön rá, vagy emlékszik olyan dologra, amire a többiek nagy része már nem.)
Informatika versenyen való részvétel: 5 pont
Informatika versenyen való eredmény:
Kerületi versenyen
I. hely: 10 pont
II. hely: 8 pont
III. hely: 5 pont
Ez a pontszám hozzáadódik a részvételért járó pontokhoz.
Fővárosi versenyen
Első 6 közé jutásért: 20 pont
I. hely: +10 pont
II. hely: +8 pont
III. hely: +5 pont
Országos versenyen
Első 10 közé jutásért: 30 pont
I. hely: +10 pont
II. hely: +8 pont
III. hely: +5 pont
Nemzetközi verseny
Első 10 közé jutásért: 100 pont
I. hely: +30 pont
II. hely: +20 pont
III. hely: +10 pont
Komolyabb szakköri munka: 20 pont
(félévente, ha rendszeresen részt vesz, és jól dolgozik)
Kisebb beadandók, szorgalmi feladatok: 1-5 pontTestnevelés (5-8. évfolyam)
A sportban nagyon fontos, hogy mindig tisztában legyünk a diákok pillanatnyi fizikai állapotával. Ezért évente kétszer felméréseket végzünk (Teljesítmény-tükör.) Ebből az is kiderül, mely területek kinél erősebbek, kinél gyengébbek, illetve, hogy egy-egy sportágban ki a legjobb. Az órai munka értékelését azért vettük bele a versenybe, mert fontosnak tartjuk a testneveléshez, munkához való viszonyt. Külön pontokkal szeretnénk jutalmazni azokat, akik rendszeresen sportolnak, illetve versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

Felmérések: 40 pont
Órai munka értékelése: 15 pont
Órai aktivitás: 15 pont
Versenyeken való indulás: 15 pont
Versenyeredmények: 15 pont
Egyéb sporttevékenység: 10 pont


 
Publikálta: Sallai Adrienn
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium