BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Iskolánk
Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről
2014.05.26.
Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok szerint hogyan lehet iskolánkban térítési díj mentességet igénybe venni.
I.                   Jogosultság
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28) Kormányrendelet 34.§ (1) b 9 pontja, 35.§ (1) b) és c) pontjai valamint a 36.§ (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján:
„A művészetoktatásért fizetett térítési díjból száz százalékos kedvezményre jogosultak a hátrányos helyzetűek, a halmozottan hátrányos helyzetűek, a testi, érzékszervi, középsúlyos vagy enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanulók. A kedvezmény elbírálása a szülő kérelmére a jogszabályokban meghatározottak szerint történik. A kedvezmény megállapításához díjfizetésre kötelezettnek be kell nyújtania a kedvezményre való jogosultságról szóló határozat másolatát. A kedvezmény fennállásában történt változást a fizetésre kötelezettnek az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni. A térítési díj fizetési kedvezmény addig az időpontig jár ameddig a kedvezményre való jogosultságot megalapozó helyzet fennáll.”
 
II.                A fentiekből a következő intézményi eljárási rend következik:
1.)    A szülőnek a száz százalékos térítési díj kedvezmény igénybevételére kérelmet kell benyújtani. (A kérelem mintáját lásd az 1. számú mellékletben.)
2.)    A kérelemhez csatolnia kell a kedvezményre való jogosultságot igazoló határozatot.
3.) A korábbi gyakorlatnak megfelelően száz százalékos kedvezményre jogosultak a testi, érzékszervi, középsúlyos vagy enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanulók. Esetükben a fogyatékosságot, illetve autizmust igazoló határozatot kell a kérelem mellékleteként benyújtani.
4.) A korábbi gyakorlattól eltérően a jövőben (2014. szeptember 1-től) nem a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult tanulók lesznek jogosultak kedvezményre (a rendszeres gyermekvédelmi támogatása jelenlegi szabályozás szerint önmagában már nem elégséges feltétele a kedvezménynek), hanem a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. Tehát a száz százalékos kedvezményhez a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozatot kell benyújtani. A hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzet megállapítását a lenti gyermekvédelmi törvényben található jogszabály szerint a gyámhatóság végzi, tehát nem az intézmény bírálja el. (Lásd lejjebb III. pont.)
5.) A 2013/14-es tanévben azonban a hátrányos helyzetnek meghatározása még azonos a gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsággal, ezért a 2013/14-es tanévben elegendő a gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat csatolásával benyújtott kérelem. (Ennek jogalapjáról lásd a IV. pontot.)
6.) Az intézmény igazgatója a kérelem és szükséges mellékletei alapján határozatban megállapítja a térítési díj kedvezményt. (Lásd a 2. számú mellékletben.)
7.) A kedvezményre való jogosultság körülményeiben való változást a szülő 15 napon belül köteles az intézmény vezetőjének bejelenteni.
8.) A térítési díj fizetési kedvezmény addig az időpontig jár ameddig a kedvezményre való jogosultságot megalapozó helyzet fennáll.
 
III.              A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 2014. szeptember 1-től
A gyermek védelméről szóló 1997. évi XXXI törvény VIII. 67/A. §-a így rendelkezik:
(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 
a) a szülõ vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelõ mindkét szülõrõl, a gyermeket egyedül nevelõ szülõrõl vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülõ vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelõ szülõk bármelyikérõl vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének idõpontját megelõzõ 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresõként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlõdéséhez szükséges feltételek.
(2) Halmozottan hátrányos helyzetű
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyezõ idõtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.
(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követõen is kérelmezhetõ. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának idõpontjára vonatkozólag kell vizsgálni.
 
IV.              A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a  201/14-es tanévben
Az 1997. évi XXXI. törvény  161/Q. §(1) bekezdése szerint: „A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 95. § (3) bekezdése és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 14. pontja alapján a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók részére a 2013. augusztus 31-én hatályos rendelkezések szerint biztosított kedvezményeket, támogatásokat a 2013/2014. nevelési évben, tanévben változatlan feltételek mellett kell nyújtani.”
A 2013. augusztus 31-én a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek fogalmát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-a tartalmazta, amely szerint:
„14. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló:az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította;  e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek;”
 
 
 
Kérjük, hogy a térítési díj/tandíj kedvezményt a fentiek szerint igényeljék.
 
 
Horváth András
       igazgató

Csatolt fájlok:
Publikálta: Horváth András
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium