BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola
Ökoiskola
Oktatásért Közalapítvány
Új Széchenyi Terv
Sportoló Nemzet
Művészetek Palotája Budapest
Erasmus+
Határtalanul
Iskolánk
Felvétel
Tanév
Tantárgyak
Tanórán kívül
Infotár
Diák
Támogatás
Szülő
Kapcsolat
Felvétel
Szent Pál Akadémia - felvételi tájékoztató és jelentkezési lap
2015.02.08.
A Szent Pál Akadémia Teológia szakja a Biblia ismeretében elmélyedni vágyó és az egyházi szolgálatban aktívan részt vállaló/részt vállalni kívánó, bibliai értelemben újjászületett és Szent Szellemmel betöltött keresztények képzését szolgálja. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Jelentkezési lap letölthető az oldal alján.
Felvételi tájékoztató
Szent Pál Akadémia ­­­­– Teológia szak (egységes, osztatlan mesterképzés), nappali és levelező tagozat

A Szent Pál Akadémia a Hit Gyülekezete 1990-ben alapított, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által akkreditált főiskolája. Működésének célja a teljes Szentírás bölcsességének, tanításának megismerése és megértése, valamint bibliai szellemiség, életmód, erkölcs inspirálása, a hit törvényének gyakorlatban történő megvalósítása. A Szent Pál Akadémia Teológia szakja a Biblia ismeretében elmélyedni vágyó és az egyházi szolgálatban aktívan részt vállaló/részt vállalni kívánó, bibliai értelemben újjászületett és Szent Szellemmel betöltött keresztények képzését szolgálja. A tanulmányok befejeztével okleveles teológusi diplomát kapnak a végzettek, ami mesterfokozatot jelent, angol megfelelője: MA in Theology, Theologist. Jelentkezni nappali és levelező tagozatra lehet, a képzési idő mindkét tagozaton egyaránt 5 év.

A jelentkezési lapokat a mellékletekkel együtt a Szent Pál Akadémia Tanulmányi osztályára kell eljuttatni kinyomtatott, aláírt formában (1103 Budapest Gyömrői út 69.).

A jelentkezés feltételei:
 • érettségi (külföldön érettségizetteknél csatolni kell az eredeti érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, valamint ennek magyar nyelvű hiteles fordítását),
 • két egyházi szolgálatban álló személy ajánlása (a Hit Gyülekezete tagjai esetében a jelentkezőt közvetlenül ismerő lelkész, pásztor, presbiter vagy a Szent Pál Akadémia tanári kara egy tagjának ajánlására van szükség; nem budapestiek esetében kérjük, hogy az egyik ajánló a helyi gyülekezet pásztora legyen),
 • megfelelő teljesítmény az írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán,
 • házasoknál a házastárs írásbeli támogató nyilatkozata,
 • 4000 Ft felvételi vizsgadíj befizetése.
1.        Szükség van további két nyilatkozat megtételére is (a nyilatkozatok a jelentkezési lapon találhatók), melyek tartalma a Szent Pál Akadémia szellemisége, működési rendje melletti hűség kinyilvánítása, valamint önköltség–fizetési kötelezettség vállalása (önköltséget a nem állami ösztöndíjas helyre felvetteknek kell fizetni). A felvételi kérelemhez a nyilatkozatokon és ajánlásokon kívül csatolni kell az érettségi bizonyítvány (külföldieknek hiteles másolat és fordítás), a (közép– vagy felsőfokú) nyelvvizsga, OKJ bizonyítvány, a korábban szerzett diploma stb fénymásolatát, hallgatói jogviszony igazolást, korábbi tanulmányok finanszírozásáról szóló igazolást (ld. felvételi kérelem, 5. oldal alja).
A 4000 Ft felvételi eljárási díj az intézmény csekkjén fizethető be (a felvételi kérelemhez mellékelve). A felvételi kérelem Internetről való letöltése esetén postai csekket személyesen vagy válaszboríték ellenében postán a Tanulmányi osztályon lehet igényelni. A befizetés átutalással is teljesíthető a Szent Pál Akadémiának a Raiffeisen Banknál vezetett 12072507–01165405–00100003 számú bankszámlájára. Csekk kitöltésekor vagy átutalásnál kérjük feltüntetni: Felvételi díj befizetése. A befizetési bizonylatokat kérjük a felvételi eljárás időtartama alatt megőrizni, és a bizonylat másolatát a jelentkezési laphoz csatolni.

Az írásbeli felvételi vizsga egy általános bibliaismeretet felmérő dolgozat, amit szóbeli meghallgatás követ. A felvételire készülni Ó– és Újszövetségből kell. Az írásbeli vizsga várható időpontja május vége, a szóbelié június közepe, vége. A pontos időpontról és egyéb tudnivalókról a jelentkezők a "Felvételi kérelem" leadása után írásos értesítést kapnak.

Nappali tagozaton tanulók számára elérhető hallgatói juttatások, szolgáltatások:
 • jó tanulmányi eredmény esetén tanulmányi ösztöndíj,
 • kiváló szakmai–közösségi tevékenység esetén intézményi, kiemelkedő teljesítmény esetén köztársasági ösztöndíj megpályázható,
 • tankönyv– és jegyzetvásárlási támogatás,
 • szociális helyzet alapján pályázható ösztöndíj,
 • lakhatási feltételek támogatása: kollégiumi elhelyezés,
 • középfokú/felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés angol nyelvből.

A Szent Pál Akadémia Könyvtára, valamint Informatikai Központja által nyújtott szolgáltatások valamennyi hallgató rendelkezésére állnak.
 
A Szent Pál Akadémia nappali tagozatos hallgatók számára fenntartott kollégiuma Kőbánya központjában található. Az újonnan kialakított kollégiumban külön–külön épületrészek állnak a férfiak és a nők rendelkezésére. További, részletes információk a főiskola honlapján találhatók.

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, általában havonta, pénteki és szombati napokon kerül sor.

A felvételt nyert hallgatók – egyebek mellett – a következő tantárgyakban mélyülhetnek el:
 • Ószövetség
  Bevezetés az Ószövetségbe, Ószövetségi írásmagyarázat, Óhéber nyelv és exegézis
 • Újszövetség
  Bevezetés az Újszövetségbe, Újszövetségi írásmagyarázat, Ógörög nyelv és exegézis
 • Teológia
  Fundamentális teológia, Karizmatikus teológia, Bibliai antropológia, Bibliai etika (zsidó–keresztény erkölcstan), Doxológia, Krisztológia, Egyháztan, Eszkatológia, A Szent Lélek ajándékai, Apologetika
 • Keresztény élet és szolgálat:
  Pásztorlástan, Evangelizáció, Retorika, Kommunikáció, Pedagógiai és pszichológiai alapismeretek, Keresztény életmód (Házasság és család)
 • Egyházi szolgálat:
  Bevezetés a szolgálatba, Szolgálat az egyházban
 • Történelem:
  Bibliai történelem, Egyetemes és magyarországi egyháztörténet, A pünkösdi–karizmatikus mozgalom története, Izrael államának modern kori története
 • Más társadalomtudományok köréből:
  Államelmélet, Filozófiatörténet
 • Bibliai és modern nyelvek:
  Óhéber, Ógörög, Angol, Német, Arab
 • Gyakorlati ismeretek:
  Számítástechnika (Internet, bibliaprogramok)
 
Állami ösztöndíj vagy önköltséges képzés
 
A jelentkezéseket állami ösztöndíjas, illetve önköltséges helyekre lehet beadni. Az intézményben a korábbi évekhez hasonlóan rendelkezésre állnak az állami ösztöndíjas (államilag támogatott) helyek.
Ingyenesen (állami ösztöndíjjal) veheti igénybe a képzést,akinek nincs diplomája vagy tanult felsőoktatásban (akár van diplomája, akár nincs), de még nem tanult 12 félévet államilag finanszírozottan a felsőoktatásban vagy felsőfokú szakképzésben, illetve költségtérítéses képzésben szerezte felsőfokú oklevelét. A felsőoktatásban egy személy összesen 12 félévet (támogatási idő) vehet igénybe államilag finanszírozott (támogatott, állami ösztöndíjas) képzésben.
Az állami ösztöndíjjal támogatott (államilag finanszírozott) képzést nem magyar állampolgárok is igénybe vehetik a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel és mértékben a következők szerint:  az állami ösztöndíjas képzésben való részvétel joga többek között az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárait, valamint családtagjaikat, a Magyarországon élő menekültet, menedékest, befogadottat, bevándoroltat, letelepedettet, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó személyt, valamint az EU Kék Kártyával (munkavállalási és tartózkodási engedély) rendelkező harmadik országbeli állampolgárt ugyancsak megilleti. Az állampolgárságot, a menekült stb. státuszt, a tartózkodás jogát a megfelelő okirat másolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával igazolni kell.
Amennyiben a hallgató az ún. támogatási idő, a 12 félév alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt csak önköltséges képzési formában folytathatja. A 12 félév felhasználására vonatkozó fontosabb szabályok a következők:
A 12 félévbe beleértendő a felsőoktatási szakképzés (a korábban, tanulói jogviszonyban folytatott felsőfokú szakképzés nem), az alapképzés, az egységes, osztatlan képzés és a mesterképzés keretében folytatott tanulmányok.
A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. Azok, akik a jelentkezéskor vagy azt megelőzően folytatnak/folytattak a felsőoktatásban tanulmányokat, e tényről, valamint az igénybe vett, támogatott félévek számáról a jelentkezési lap 7. pontjában büntetőjogi felelősségük tudatában kötelesek nyilatkozni. Ha valaki a jelentkezéskor tanul felsőoktatási intézményben állami ösztöndíjas vagy támogatott képzésben, a párhuzamos támogatott féléveket egyenként kell számítani, azaz a párhuzamosan támogatott félévek összeadódnak.
Aki a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakon oklevelet szerzett, az a fennmaradó támogatási időt alap– vagy mesterképzésben is felhasználhatja.
 
A tanulmányok finanszírozásáról szóló tájékoztató nem teljes körű. Arról, hogy ki jelentkezhet állami ösztöndíjas, illetve önköltséges képzésre, a http://www.felvi.hu oldalon lehet tovább tájékozódni.
 
Az önköltség maximális összege nappali és levelező tagozaton: 225 000 Ft/félév. Amennyiben az önköltség egyéb forrásból finanszírozható, a hallgatók által fizetett díjat az intézmény csökkenti.
A csökkentés miatt az önköltséges hallgatóknak a 2014/2015–ös tanévben ténylegesen csak 80 000 Ft/félév önköltséget kellett fizetniük.
 
A diploma megszerzéséhez a tanulmányok végeztével középfokú nyelvvizsga szükséges.
Csatolt fájlok:
Publikálta: Horváth András
© 2010 Bornemisza Péter Gimnázium